Maria Alzamora
Ordis (Girona / Barcelona) 1992

Amb seu a Leeds. Sovint a Catalunya. 

Sempre he dibuixat, però no va ser fins que vaig trobar la fotografia que va començar aquest viatge. Tenia 15 anys. Al principi, va ser una manera de relacionar-me amb el meu entorn: l'excusa perfecta per apropar-me al món de la gent, sobretot a la música. Amb el temps, també s'ha convertit en una manera d'entendre'm millor.

M'encanta com les arts visuals m'ajuden a connectar amb mi mateixa i amb la gent que em rodeja d'una manera especial. Observar com es miren els músics mentre toquen, fer una pluja d'idees sobre quina és la millor manera de representar un missatge, dibuixar durant hores mentre espero el tren...

En definitiva, em mou tot allò relacionat amb les arts visuals, l'expressió personal i la comunicació. Cada història necessita el seu canal.


Premsa
Exposicions

Maria Alzamora
Ordis (Girona / Barcelona) 1992
Based in Leeds. Often in Catalonia.

I've been drawing since I was a kid, but it wasn't until I found photography that this journey properly started. I was 15 by then. At the beginning, it was a way to relate to my surroundings: the perfect excuse to get close to peoples worlds, especially to music. With time, it has also become a way to understand myself better. 
I love how visual arts help me to connect with myself and with people around me. To observe how musicians look at each other while playing, to brainstorm about what's the best way to represent a message, to draw during hours while waiting in trains and airports... 
All in all, I get hooked by everything related to visual arts, personal expression and communication. Every story needs its channel.

Press
Exhibitions
​​​​​​​