Transformant la por (2022)

Sèrie fotogràfica sobre la por amb la ballarina Alma Steiner.
Aquest treball neix a partir d'una proposta d'El Vernissatge.


__________
Photography series about fear with the dancer Alma Steiner. 
This work was born from a proposal by El VernissatgeMaresia (2021-22)
Projecte audiovisual amb la ballarina i poeta Azucena Momo, desenvolupat gràcies a la Beca Internacional de Primavera de l'Escala 2021 (especial tardor). Premi Menció especial d'Art Jove d'Inundart 2022. 
__________
Audiovisual project with the dancer and poet Azucena Momo, developed thanks to the Escala International Spring Grant 2021 (special Autumn). Prize Menció especial d'Art Jove, Inundart 2022.


El gest mínim (2020-21)
El gest mínim és una sèrie realitzada juntament amb nou ballarins professionals en que s’utilitza la fotografia per entendre millor la connexió que un té amb un mateix a través del moviment. La dansa com un espai d’exploració, emoció, creativitat, silenci i escolta. Es tracta també, d'una investigació gràfica per indagar sobre les possibilitats de la fotografia per captar les emocions contingudes en el moviment.

__________
The minimum gesture is a series created alongside nine professional dancers in which photography is used to better understand the connection that one has with oneself through movement. Dance as a space for exploration, emotion, creativity, introspection and silence. It is also a graphic exploration to investigate the possibilities of photography to capture the emotions contained in movement.

NUE (2013-actualitat)
Aquest projecte fotogràfic va començar el 2013 i dubto que algun dia tingui un punt final. És una exploració sobre el cos, sobre la manera en què ens habitem a nosaltres mateixes. El cos com a subjecte / objecte, però ben lluny de la sexualització que se'n fa. Naturalitzant la pell que és nostra.
__________
This photography project started in 2013 and I doubt it will ever come to an end. It is an exploration of the body, of the way we inhabit ourselves. The body as a subject / object, but far from the sexualization that takes place in the day a day. To naturalize the skin that is ours.


Al 2018 vaig comissariar, dissenyar i autopublicar el fanzine with myself project amb la voluntat d'utilitzar la creació artística per parlar de la masturbació vaginal i clitoriana. Davant d'una educació sexual nefasta, visibilitzar el plaer i desig de les persones que tenim cony, és essencial. La masturbació com un espai per conectar amb un mateix.
     Més de vint-i-cinc artistes en formen part a través de la il·lustració, la prosa, la poesia, la dansa, etc.  
__________
In 2018 I curated, designed and self-published the fanzine with myself project. The intention was to use artistic disciplines to talk about vaginal and clitoral masturbation. In front of such bad sex education when growing up, it felt essential to talk openly about the pleasure and desire of those that have a pussy. Masturbation as a space to connect with oneself. 
     More than twenty-five artists are part of it through illustration, prose, poetry, dance, and so on.

Out of place és un fanzine autopublicat. Tot i ser un projecte molt petit, forma part de la selecció de projectes destacats d'aquesta pàgina perquè és molt especial per mi.
     La majoria de vosaltres podreu conectar amb la sensació de sentir-se fora de lloc i hi ha molts motius que t'hi poden portar. A mi, m'hi va portar un dolor físic que em limitava molt.
     D'aquest dolor va sorgir aquest fanzine, ple de color i vida. 
__________
Out of place is a self-published fanzine. Despite being a very small project, it's part of the selection featured on this page because it is very special to me.
     Most of you will be able to connect with the feeling of being out of place and there are many reasons that can lead you there. In my case, it was a physical pain that brought me there.
     From this pain arose this fanzine, full of color and life.